Algemene verkoop- en leverigsvoorwaarden

van de besloten vennootschap P.W.G. Bedrijfsveilige Kleding B.V.
handelend onder de naam PWG Veiligheidskleding (hierna te noemen PWG)

Alle offertes van of vanwege PWG gedaan, zijn vrijblijvend met een maximale geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij anders door PWG aangegeven. Mondelinge overeenkomsten zijn voor PWG alleen bindend, indien PWG deze schriftelijk bevestigt of door toezending of afgifte van de goederen uitvoert. Afwijkingen van deze voorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van de opdrachtgever, gelden alleen, indien PWG deze schriftelijk bevestigt. Omtrent voorwaarden en bedingen met tussenpersonen overeengekomen geldt hetzelfde.

Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten kracht. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van verkoop en die der levering, verhoging of toeslagen van kracht worden op de vracht- en/of douanetarieven van de goederen of grondstoffen, welke wij van onze leveranciers betrekken of, indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die resultaten ten gevolge hebben, welke niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, zijn wij gerechtigd de opdrachtgever dienovereenkomstige toeslagen op de prijzen der lopende bestellingen te berekenen.

Transport van alle goederen – waaronder emballage – geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook in die gevallen waarin de vrachtprijs door PWG werd voldaan. Expressekosten zijn voor rekening van de koper. Eventuele verzekering van het transport dient door de opdrachtgever te geschieden.

Behoudens afwijkende overeenkomst geschieden alle betalingen der leveringen netto binnen één maand na de datum der factuur. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle eventuele overeengekomen kortingen. Kortingen worden geacht te zijn overeengekomen, indien zij op de facturen zijn vermeld. PWG behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren indien zulks PWG gewenst voorkomt. Bij niet-acceptatie van een remboursement komen alle hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij leveringen tot en met € 250,00 worden vracht-, porto- en administratiekosten medeberekend. Eventuele andere kosten of heffingen terzake de overdracht der goederen zijn ten laste van de opdrachtgever. Zichtzendingen geschieden uitsluitend met een zichttermijn van ten hoogste dertig dagen. Ongefrankeerde retourgoederen kunnen door PWG worden geweigerd. Bij eventuele aanvaarding komen de porto-, vracht- en andere kosten ten laste van de opdrachtgever.

Ieder aan PWG verschuldigde bedrag, dat niet op de vervaldag wordt voldaan, draagt vanaf die dag een rente van 1 % per maand, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege ten gevolge de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen aan PWG verschuldigd, ook krachtens eventuele andere en zelfs niet opeisbare facturen. Na de vervaldag zal bij niet-betaling door PWG een kwitantie worden gepresenteerd of bij brief om betaling worden verzocht, zulks ter keuze van PWG, waarvan de kosten ten laste van de koper komen. Worden ook dan alsnog het gehele factuurbedrag en gemelde kosten niet voldaan, dan houden wij ons recht voor de inning van deze posten na acht dagen ter incassering in handen te stellen van onze rechtskundige adviseur, ten gevolge waarvan de opdrachtgever de gebruikelijke incassokosten (met een minimum van 15% van het dan uitstaande bedrag) zal hebben te voldoen, alsmede alle eventuele proceskosten. Onder proceskosten worden verstaan alle, in redelijkheid, gemaakte kosten door PWG ter incasso langs die weg, derhalve niet beperkt tot de zogenaamde proceskosten welke eventueel in rechte zullen worden vastgesteld.

Betalingen aan PWG strekken altijd eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en daarna op de hoofdsom. Een andere duiding door de betalende partij in strijd met deze bepaling is behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door PWG niet geldend.

De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom van PWG zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan. De opdrachtgever is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de goederen te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden noch ook daar (zekerheids)rechten van anderen op te doen vestigen. PWG heeft voor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke eigendom van PWG zijn, waar deze zich ook bevinden. Zodra opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens de PWG niet nakomt, worden alle vorderingen op de opdrachtgever terstond en ten volle opeisbaar en is PWG bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

PWG is gerechtigd in gevallen van overmacht er ter keuze van PWG hetzij de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, hetzij de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblijk waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij voor alsdan nog te leveren goederen verhoogde prijzen in rekening te brengen, die in overeenstemming zijn met de ten tijde van de levering voor de betreffende goederen geldende prijzen, een en ander zonder deswege tot enige vergoeding, hoe ook genaamd, verplicht te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan onderbreking of beperking van productie van spoorweg-, scheepvaart- of ander verkeer, van uit- door- en invoer in het land van herkomst, in de betrokken landen of in Nederland, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, enz. hetzij in de landen van herkomst, doorvoer of invoer, hetzij op transportwegen, in haven en andere overslagplaatsen, entrepots of opslagplaatsen en voorts alle andere omstandigheden, die het bedrijf van PWG en/of dat onze leveranciers zodanig beïnvloeden, dat het naar het oordeel van PWG te bezwaarlijk is aan onze verplichtingen te voldoen.

Alle reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen acht dagen na de levering van de goederen door PWG ontvangen zijn. Een geringe tekortkoming rechtvaardigt niet de opschorting van betaling. PWG is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan of hoe ook genaamd, welke door het gebruik van de ons geleverde zaken aan personen, roerend en of onroerende zaken is ontstaan. Onze aansprakelijkheid wordt begrensd door de netto factuurwaarde van het geleverde. Eventueel ontstane vervolgschade kan niet op PWG worden verhaald. De onderhoud- en wasadviezen, alsmede bijgeleverde productinformatie, gebruiksaanwijzingen en geadviseerde toepassingsgebieden dienen gerespecteerd te worden en strikt te worden nageleefd, bij gebreke waarvan iedere eventuele garantie c.q. aansprakelijkheid onmiddellijk is komen te vervallen. Terzake brandwerende kleding c.q. speciale beschermende kleding geldt met name ook dat die op de juiste wijze, dit is ook in juiste combinatie, dient te worden gedragen. Opdrachtgever zal de nodige feiten en omstandigheden dienen te stellen waaruit het juiste gebruik aldus blijkt.

PWG is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan of hoe ook genaamd, welke door het gebruik van de door PWG geleverde zaken aan personen, roerende en/of onroerende zaken is ontstaan. De aansprakelijkheid van PWG is in ieder geval beperkt tot de bedragen waarvoor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekking geeft. Uitsluiting voor het meerdere geldt tevens voor risico’s die redelijkerwijs niet verrekenbaar zijn.

Bij het inschakelen van derden door PWG zal zij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. PWG is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van voornoemd derden. PWG is voorts gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

Op alle overeenkomsten met PWG c.q. verplichtingen daaruit voortvloeiend is het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens koopverdrag (VN-Koopverdrag) is uitdrukkelijk niet van toepassing en de bevoegde rechter is uitsluitend de Rechtbank te Middelburg in Nederland. Ingeval de sector Kanton bevoegd is, kiest de opdrachtgever bij aanvaarding van deze voorwaarden domicilie ten kantore van PWG.

Waar in deze voorwaarden van “opdrachtgever” wordt gesproken dient in voorkomende gevallen tevens begrepen te worden “koper” of iedere “afnemer” van diensten c.q. levering door PWG.

De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22023067 en worden te allen tijde door PWG, zonder kosten in rekening te brengen, in het kader van een relatie met PWG c.q. opdrachtgever verstrekt.